Privacyverklaring

Privacyverklaring
Houpperichs Juridisch Advies doet er alles aan jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Houpperichs Juridisch Advies altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je de website www.peggyhoupperichs.nl bezoekt of op een andere manier met Houpperichs Juridisch Advies in contact treedt. Houpperichs Juridisch Advies adviseert je daarom deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. In het geval van vragen dan wel opmerkingen kun je altijd contact opnemen met Houpperichs Juridisch Advies via peggy@peggyhoupperichs.nl

1. Gegevens
Houpperichs Juridisch Advies verzamelt de volgende gegevens:
• persoonlijke gegevens die je als gebruiker zelf aan Houpperichs Juridisch Advies verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot:
o naam/gebruikersnaam
o e-mailadres
o telefoonnummer
o bank- en betaalgegevens
o communicatie met Houpperichs Juridisch Advies

• gegevens die Houpperichs Juridisch Advies ontvangt door het gebruik van de website welke onder meer kunnen bestaan uit de volgende:
o IP-adressen
o domeinnamen
o browser – of telefoontypes
o gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt
o cookies

2. Cookies
Bij het gebruik van de website kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

3. Google Analytics
Houpperichs Juridisch Advies maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat Houpperichs Juridisch Advies de volgende stappen heeft genomen:
-met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten;
-het anonimiseren van je IP-adres;
-het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
-geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

4. Doeleinden
Houpperichs Juridisch Advies gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:
• diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te breiden en te verbeteren
• nieuwe diensten te ontwikkelen
• te factureren, vorderingen te innen en onderzoek te doen naar kredietwaardigheid
• marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten
• service te verlenen en ondersteuning te bieden, klachten en/of geschillen te behandelen, daaronder begrepen het voeren van procedures, het uitvoeren van accountantscontroles en mogelijk andere activiteiten welke verband houden met de diensten
• fraude te voorkomen en de continuïteit van de diensten te bevorderen
• mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren
• wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen

5. Inzage
Houpperichs Juridisch Advies biedt je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonlijke gegevens. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonlijke gegevens zal door Houpperichs Juridisch Advies binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd.

Houpperichs Juridisch Advies zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

6. Derden
Houpperichs Juridisch Advies maakt deel uit van Het Juristencollectief. Het Juristencollectief is een samenwerkingsverband van Jurist in de Buurt (KvK 51346621) en Houpperichs Juridisch Advies (KvK 57316511). Daarnaast werkt Houpperichs Juridisch Advies ook samen met andere juristen, gespecialiseerd op andere rechtsgebieden. Persoonsgegevens zullen binnen deze bedrijven en met andere ingeschakelde juristen worden uitgewisseld. Houpperichs Juridisch Advies en Het Juristencollectief hanteren altijd een passend beveiligingsniveau bij uitwisseling van dergelijke gegevens.

In andere gevallen worden persoonlijke gegevens niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming, met domeinbeheerders, om juridische redenen en in beperkte omstandigheden voor externe verwerking aan partners of andere vertrouwde bedrijven.

7. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

8. Wijzigen privacyverklaring
Houpperichs Juridisch Advies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Houpperichs Juridisch Adviesf adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Houpperichs Juridisch Advies wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Deze privacyverklaring dateert van 23 mei 2018.